Hanuman Chalisa In Tamil PDF | தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா |

Hanuman Chalisa in Tamil pdf

Hanuman chalisa in Tamil pdf

தோஹா

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமனு முகுரு ஸுதாரி |
வரணௌம் ரகுவர விமல ஜஸு ஜோ தாயக பலசாரி ||

புத்திஹீன தனு ஜானிகே ஸுமிரௌ பவன-குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹிம் ஹரஹு கலேஸ் பிகார் ||

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான் ஞான குண ஸாகர் |
ஜய கபீஷ திஹு லோக உஜாகர் ,.|| 1 ||ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அஞ்ஜனி புத்ர பவனஸுத நாமா, .|| 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ. ,|| 3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஸா |
கானன குன்டல கும்சித கேஶா. ,|| 4 ||

ஹாத வஜ்ர ஔ த்வஜா பிராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை., || 5 ||

சங்கர ஸுவன கேஸரீ நந்தன் |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக பந்தன்,. || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர் |
ராம காஜ கரிபே கோ ஆதுர் .,|| 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிபே கோ ரஸியா |
ராமலகன் ஸீதா மன பஸியா., || 8 ||

ஸூக்ஷ்ம ரூப தரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூப தரி லங்க ஜராவா. ,|| 9 ||कूँ

பீம ரூப தரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசந்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே., || 10 ||

லாய ஸஜீவன் லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹர்ஷி உர் லாயே || 11 ||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத் படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||

ஸஹஸ் பதன் தும்ஹரோ ஜஸ் காவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கன்த லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக் ப்ரஹ்மாதி முனீஸா |
நாரத ஸாரத ஸஹித அஹீஸா || 14 ||

ஜம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கபி கோபித கஹி ஸகே கஹாந் தே || 15 ||

தும் உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய் ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மந்த்ர விபீஷண மானா |
லங்கேஸ்வர் பயே ஸப் ஜக் ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர ஜோஜன் பர் பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீன் |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ நாஹீன் || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத் கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம துஆரே தும் ரக்வாரே |
ஹோத ந ஆக்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஸரனா |
தும் ரக்ஷக காஹூ கோ டர் னா || 22 ||

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை |
தீனோன் லோக ஹாங்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஸாச நிகட் நஹி ஆவை |
மஹாவீர ஜப நாம ஸுனாவை || 24 ||

நாஸை ரோக ஹரை ஸப் பீரா |
ஜபத நிரந்தர் ஹனுமத் பீரா || 25 ||

ஸங்கட் தேம் ஹனுமான் சுடாவை |
மன க்ரம் வசன் த்யான் ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப் பர் ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தின் கே காஜ ஸகல் தும் ஸாஜா || 27 ||

ஔர் மனோரத் ஜோ கோயி லாவை |
ஸோயி அமித் ஜீவன் பல் பாவை || 28 ||

சாரோன் ஜுக் பர்தாப் தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத் உஜியாரா || 29 ||

ஸாது-ஸந்த் கே தும் ரகவாரே |
அஸுர் நிகந்தன் ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி நவ நிதி கே தாதா |
அஸ பர் தீன் ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம் ரஸாயன் தும்ஹாரே பாஸா |
ஸதா ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பஜன் ராம் கோ பாவை |
ஜனம்- ஜனம் கே துக் பிஸ்ராவை || 33 ||

அந்தகால ரகுபர் புர் ஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரி-பக்த் கஹாயீ || 34 ||

ஔர் தேவ்தா சிந்த ந தரயீ |
ஹனுமத் ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸங்கட கடை மிடை ஸப் பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத் பல பீரா || 36 ||

ஜெய் ஜெய் ஜெய் ஹனுமான் கோஸாயீ |
க்ருபா கரோ குருதேவ கீ நாயீ || 37 ||

ஜோ ஸுத் பார் பாத் கர் கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக் ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படேன் ஹனுமான் சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஸா || 39 ||

துல்ஸீதாஸ் ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை நாத ஹ்ருதய மஹ டேரா || 40 ||

।। தோஹா ।।

பவன தன்ய ஸங்கட ஹரன – மங்கள் மூர்த்தி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருதய பஸஹு ஸுர பூப் ||ஸியாவர ராமசந்த்ரகீ ஜய |
பவனஸுத ஹனுமான்கீ ஜய |
போலோ பாயீ ஸப ஸந்தனகீ ஜய |

Hanuman chalisa in Tamil pdf– click the below click to download the Hanuman chalisa in Tamil pdf to read it offline. 👇👇👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *